Rôzne

Lokality s významom pre Spoločenstvo alebo s osobitnými oblasťami ochrany

Lokality s významom pre Spoločenstvo alebo s osobitnými oblasťami ochrany


ŠPECIÁLNE OBLASTI SKLADOVANIA
alebo
STRÁNKY VÝZNAMU SPOLOČENSTVA (SIC)

Špeciálne chránené oblasti sú určené podľa smernice 92/43 / Cee a pozostávajú z prírodných oblastí, geograficky vymedzených a s vymedzeným povrchom, ktoré:

 • obsahujú suchozemské alebo vodné oblasti, ktoré sa vyznačujú svojimi geografickými, abiotickými a biotickými, prírodnými alebo poloprírodnými (prirodzenými biotopmi) charakteristikami a ktoré významne prispievajú k ochrane alebo obnove prirodzeného typu biotopu alebo druhu flóry a fauny. zvieratá uvedené v prílohách I a II k smernici 92/43 / EHS o ochrane prírodných a poloprírodných biotopov a voľne žijúcich rastlín a živočíchov v uspokojivom stave na ochranu biologickej diverzity v palearktickej oblasti prostredníctvom ochrany vysokohorských apeninské a stredomorské prostredie;
 • sú určené štátom prostredníctvom regulačných, administratívnych a / alebo zmluvných aktov a v ktorých sú prijaté ochranné opatrenia potrebné na udržanie alebo obnovu prirodzených biotopov a / alebo populácií druhov, pre ktoré sa prírodný biotop nachádza v uspokojivom stave ochrany. oblasť je určená.

Tieto oblasti sa označujú ako STRÁNKY VÝZNAMU SPOLOČENSTVA (Sic).


Budúci piatok sa v Caltagirone konala konferencia „Vývoj siete Natura 2000: od lokalít európskeho významu (SCI) po osobitne chránené oblasti (SAC)“.

Konferencia OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v Riu de Janeiro v roku 1992, sa skončila podpísaním troch dohovorov, vrátane dohovoru o ochrane biodiverzity, sto štátmi.

Cieľom tohto dohovoru je:

 • zabezpečiť ochranu biologickej diverzity poskytovaním zásahov na identifikáciu biologických zdrojov, ich zachovanie in situ a ex situ, najlepšie v krajine pôvodu, hodnotenie vplyvov na životné prostredie, výskum, odbornú prípravu a verejné informácie
 • zabezpečiť udržateľné využívanie biodiverzity, distribúciu výsledných výhod, prístup k biologickým zdrojom.

EHS preto (Európska únia sa ešte nenarodila), ktoré muselo vypracovať stratégie, plány alebo programy na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity, vydalo ustanovenia, z ktorých najdôležitejšia je smernica 92/43 / EHS „Habitat“ , ktorej cieľom je chrániť biotopy a druhy uvedené v smernici identifikáciou lokalít európskeho významu (SCI), ktoré sa po oficiálnom schválení stanú SAC (Special Conservation Areas).

Smernica o biotopoch obsahuje aj ustanovenia na vykonávanie smernice 79/409 / EHS „Vtáky“, ktorá bola vydaná v roku 1979, ale bola slabo vykonaná do roku 1992 a ktorej cieľom je ochrana voľne žijúceho vtáctva prostredníctvom zriadenia osobitne chránených oblastí (SPA).

SAC a SPA budú tvoriť sieť Natura 2000, ktorá sa v súčasnosti skladá z SCI a SPA.

Vytváranie siete Natura 2000 je teraz v pokročilom štádiu.

Z tohto dôvodu sa pozornosť v súčasnosti zameriava na efektívne riadenie a obnovu sieťových lokalít. Žiadosť o uplatnenie potrebných ochranných opatrení sa formálne aktivuje vyhlásením lokality za osobitnú chránenú oblasť (SAC).

Od členských štátov sa vyžaduje, aby určili SAC do 6 rokov od prijatia lokality Komisiou ako lokality s významom pre Spoločenstvo (SIC).

Čo však v praxi znamená označenie SAC a aký by mal mať dopad na ochranu a správu lokalít?

A práve na túto otázku chce konferencia „Vývoj siete Natura 2000: od lokalít európskeho významu (SCI) po osobitne chránené oblasti (SAC)“ odpovedať.

Radca pre cestovný ruch v obci Caltagirone

Poslanec Európskeho parlamentu

Prezident Il Ramarro Onlus

Predseda regionálneho rádu geológov na Sicílii

Predseda Federácie rádu agronómov a lesníkov na Sicílii

Prezident CEA Niscemi Onlus

Komisár experimentálnej konzorciálnej stanice sicílskeho pestovateľského prostredia

Eng. Francesco Cancellieri

PROF. VINCENZO PICCIONE - KATANSKÁ UNIVERZITA
OD SIC DO ZSC PROSTREDNÍCTVOM PREVENCIE A AKTÍVNYCH OCHRANNÝCH OPATRENÍ

PROF. GIUSEPPE LO PARO - UNIVERZITA V MESSINE
BIOLOGICKÉ A EKOLOGICKÉ UKAZOVATELE VO VOĽBÁCH NA OCHRANU HABITATOV

DR. MARIO CASTORINA (VIDEO KONFERENCIA) - Aeneas
NOVÝ LIST NATURA 2000: PRÍLEŽITOSŤ VYPLŇOVAŤ NEPRÍPUSTNÉ ROZCHODY PRE NEPORIADATEĽNÚ POVINNÚ ÚČINNOSŤ OPATRENÍ V OBLASTI RIADENIA.

PROF. ING. BERNARDINO ROMANO (VIDEO KONFERENCIA) - Univerzita v L'Aquile
ZSC NATURA 2000: STÁLE „PROBLÉM SIEŤOV“

DR. BASILIO SARDO GALATI - KOMPONENT CRU
VÝVOJ REGULÁCIE SIEŤ NATURA 2000 A VPLYV PLÁNOV RIADENIA NA MESTSKÉ PLÁNOVANIE

InBar Communication Manager

Zodpovedný za Aigae Sicilia

Podnikateľ na webe s významom pre komunitu

Radca pre životné prostredie v obci Caltagirone

Predseda Messinského rádu agronómov a lesníkov


 • Práca na hospodárskom rozvoji
 • Abruzzo v Európe
 • Verejné práce
 • Civilná ochrana
 • Rekonštrukcia po zemetrasení
 • Sanácia odpadu
 1. Domov
 2. Tematické oblasti
 3. Životné prostredie
 4. Chránené oblasti a biodiverzita
 5. Osobitne chránené oblasti a oblasti európskeho významu

Sieť Natura 2000

Konferencia OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v Riu de Janeiro v roku 1992, sa skončila podpísaním troch dohovorov, vrátane dohovoru o ochrane biodiverzity, sto štátmi.

Cieľom tohto dohovoru je:

 • zabezpečiť ochranu biologickej diverzity poskytovaním zásahov na identifikáciu biologických zdrojov, ich zachovanie in situ a ex situ, najlepšie v krajine pôvodu, hodnotenie vplyvov na životné prostredie, výskum, odbornú prípravu a verejné informácie
 • zabezpečiť udržateľné využívanie biodiverzity, distribúciu výsledných výhod a prístup k biologickým zdrojom.

EHS preto (Európska únia sa ešte nenarodila), ktorá musela vypracovať stratégie, plány alebo programy na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity, vydala opatrenia, z ktorých najdôležitejšou je smernica 92/43 / EHS „Habitat“. , ktorej cieľom je chrániť biotopy a druhy uvedené v smernici identifikáciou lokalít európskeho významu (SCI), ktoré sa po oficiálnom schválení stanú SAC (Special Conservation Areas).

Smernica o biotopoch obsahuje aj ustanovenia na vykonávanie smernice 79/409 / EHS o vtákoch, ktorá bola vydaná v roku 1979, ale bola slabo vykonaná do roku 1992 a ktorej cieľom je ochrana voľne žijúceho vtáctva prostredníctvom zriadenia osobitne chránených území.

SAC a SPA budú tvoriť sieť Natura 2000, ktorá sa v súčasnosti skladá z SCI a SPA. V súčasnosti je na ich ochranu prijatý postup týkajúci sa posudzovania vplyvov, avšak ministerstvo životného prostredia pripravuje usmernenia pre ochranné opatrenia, ktoré budú musieť kraje prijať.


Hľadajte v Južnom Tirolsku

PRATO ALLO STELVIO. Bol ukončený postup predpokladaný Európskou úniou pri transformácii lokalít Natura 2000 z „lokalít európskeho významu“ na „špeciálne chránené územia“. Pre.

PRATO ALLO STELVIO. Bol ukončený postup predpokladaný Európskou úniou pri transformácii lokalít Natura 2000 z „lokalít európskeho významu“ na „špeciálne chránené územia“. Pre prvých 35 oblastí sa chodník skončil minulé leto, zatiaľ čo včera sa s využitím postupu od pokrajinskej vlády dokončila prevádzka aj v súvislosti s poslednými piatimi lokalitami, ktoré spadajú do juhotirolskej časti národného parku Stelvio. Všetko vyplýva z európskej smernice o flóre a faune: v záujme ochrany druhov a životných priestorov európskeho významu boli členské štáty najskôr vyzvané, aby určili chránené miesta Natura 2000 a následne ich transformovali na špeciálne oblasti skladovania. .


Dôležitosť oblastí sic, zps a zsc

Oblasť SIC, čo sú zač a prečo sú také dôležité?

Pre oblasť SIC skratka miesto komunitného záujmu, máme na mysli všetky tie oblasti, ktoré sú súčasťou hlavnej ochrannej stratégie smernice o biotopoch, ktorá sa od roku 1997 vykonáva aj v Taliansku. Cieľom tejto smernice je podporiť zachovanie biodiverzity s cieľom chrániť prirodzené biotopy európskeho územia.

Čo sa myslí biodiverzitou?

Pod biodiverzitou rozumieme rozmanitosť živých organizmov vo všetkých ich formách a príslušných ekosystémoch a zahŕňa celú biologickú variabilitu génov, druhov alebo ekosystémov. Človek je zo svojej podstaty tiež súčasťou biodiverzity.

Sieť Natura 2000

Značný význam má tiež Sieť Natura 2000, sa na celom európskom území rozšírila špeciálna ekologická sieť s cieľom zachovať dlhodobé prirodzené biotopy a chrániť ich druhy. Sieť Natura 2000, ktorá bola založená na základe smernice o biotopoch 92/43 / EHS, pozostáva z lokalít európskeho významu (SIC) a tzv. SPA je SAC, respektíve osobitne chránené územia a osobitne chránené územia, v ktorých nie je vylúčená prítomnosť človeka. Článok 2 v tomto zmysle lepšie objasňuje situáciu: zámerom smernice o biotopoch je zaručiť ochranu prírody aj pri zohľadnení „ekonomických, sociálnych a kultúrnych potrieb, ako aj regionálnych a miestnych osobitostí“.

Webová stránka ministerstva životného prostredia a ochrany územia a mora ponúka ďalšie informácie o identifikácii 2321 miest európskeho významu (SCI) talianskymi regiónmi, z ktorých 1179 bolo určených ako osobitne chránené územia a 610 Špeciálne chránené oblasti (SPA).

Rybník a park Molentargius-soľný roztok

Park, ktorý bol od roku 1977 začlenený do Ramsarského dohovoru (Dohovor o mokradiach medzinárodného významu) kvôli svojmu významu ako miesta odpočinku, zimovania a hniezdenia mnohých druhov vodných vtákov, sa oficiálne zrodil podľa regionálneho zákona z 26. februára 1999 č. 5:

„Park zabezpečuje jednotné riadenie komplexu ekosystémov vymedzených podľa článku 2 nižšie a zaručuje, aj s prihliadnutím na ich medzinárodný význam, ochranu a zveľaďovanie prírodných, environmentálnych, historických a kultúrnych zdrojov, ich spoločenské využitie, podporu vedeckých poznatkov výskum a environmentálna výchova, ako aj rozvoj kompatibilných hospodárskych činností, predovšetkým tých, ktoré súvisia s výrobou soli, tradičných, poľnohospodárskych, hospodárskych zvierat, remesiel a cestovného ruchu a ekologickou rekvalifikáciou osád “

Kontext prehliadaný oblasťou SIC rybníka a parkom Molentargius zahŕňa oblasti Cagliari, Quartu Sant’Elena, Quartucciu a Selargius.

fotografie parku Molentargius sú od Riccarda Acciara


Stránky s významom pre spoločenstvo (SIC) (ďalšie informácie)

KĽÚČOVÉ SLOVO:

K dnešnému dňu bolo talianskymi regiónmi identifikovaných 2310 lokalít európskeho významu (SCI), z ktorých 103 bolo určených ako osobitne chránené oblasti a 610 osobitne chránených oblastí (CHVÚ) z nich, 335 je lokalít typu C alebo SCI / SAC sa zhoduje s SPA.

Na základe národných zoznamov navrhnutých členskými štátmi Európska komisia prijíma rozhodnutím pre každý biogeografický región zoznam lokalít európskeho významu (SCI), ktoré sa stanú súčasťou siete Natura 2000.

Ministerstvo životného prostredia a ochrany územia a mora následne zverejňuje svojimi vlastnými vyhláškami zoznamy talianskych SCI pre každý biogeografický región.

Na SCI sa vzťahuje ochrana podľa smernice o biotopoch od okamihu zaslania národných databáz (štandardných formulárov a obvodov) ministerstvom životného prostredia a následných aktualizácií Európskej komisii, čo znamená, že akékoľvek zmeny vykonané v obvodoch alebo štandardoch Na účely uplatňovania smernice je potrebné vziať do úvahy formuláre pred ich formálnym prijatím v nasledujúcom rozhodnutí Komisie. Posledný prenos databázy do Európskej komisie uskutočnilo ministerstvo životného prostredia v októbri 2013 (ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Natura2000/TrasmissioneCE_2013/).

Z dôvodu zásady predbežnej opatrnosti je však potrebné v prípade opätovného určenia obvodov lokalít a zmien štandardných formulárov naďalej brať do úvahy predchádzajúce zasielanie Európskej komisii (ftp: //ftp.dpn .minambiente.it / Natura2000 / TransmissionCE_2012 /).

Obmedzenia použitia: vlastníctvo údajov patrí ministerstvu životného prostredia a ochrany územia a mora a regiónov a autonómnych provincií, každý pokiaľ ide o údaje týkajúce sa jeho územia. Údaje môžu byť použité iba na nekomerčné účely, ak je uvedený zdroj. Distribúcia, adaptácia a akékoľvek ďalšie úpravy sú zakázané.


Register

Podľa smernice o biotopoch sa stanovenie SAC muselo uskutočniť „čo najrýchlejšie“ [2], v každom prípade však maximálne do šiestich rokov od prijatia zoznamov SCI, ktoré sa uskutočnili v roku 2009 [3] ]. Z dôvodu oneskorenia pri vymenovaní SAC začala Európska únia v roku 2015 proti Taliansku konanie o porušení povinnosti. Ministerstvo životného prostredia opakovane požiadalo regionálne správy o schválenie cieľov ochrany a opatrení pre SAC, stále však existuje 7 neplatiacich regiónov [4]. Dňa 23. marca 2017 Il Fatto Quotidiano odsúdil, že región Kampánia vydal povolenia na práce, ktoré by boli v rozpore so smernicou EÚ, ktoré sa majú vykonávať v osobitných chránených oblastiach až do formálneho označenia [5].


Video: On the Run from the CIA: The Experiences of a Central Intelligence Agency Case Officer